در این آکادمی کلاس های آموزش زبان با سه سبک  دوره متفاوت که با توجه به اهداف و زمان زبان آموزطراحی گردیده است که به شرح زیر می باشد

1- کلاس های General English :

این دوره ها شامل 5 سطح و هر سطح شمال حداقل 4 ترم بوده و هر ترم به صورت میانیگن 40 روزه می باشد  بیشتر…

2- دوره های  تخصصی آزمونی :

2.1- دوره های تخصصی TOEFL :

این دوره ها به دو صورت خصوص یا نیمه گروهی با دو جدول زمان بندی فشرده و نیمه فشرده مختص زبان آموزانی می باشد که تصمیم به شرکت در آزمون TOEFL  را دارند  بیشتر ….

2.2- دوره های تخصصی IELTS :

این دوره ها به دو صورت خصوص یا نیمه گروهی با دو جدول زمان بندی فشرده و نیمه فشرده مختص زبان آموزانی می باشد که تصمیم به شرکت در آزمون IELTSرا دارند  بیشتر ….

2.3- دوره های تخصصی GRE :

این دوره ها به دو صورت خصوص یا نیمه گروهی با دو جدول زمان بندی فشرده و نیمه فشرده مختص زبان آموزانی می باشد که تصمیم به شرکت در آزمون GREرا دارند  بیشتر ….

2.4- دوره های تخصصی OET :

این دوره ها به دو صورت خصوص یا نیمه گروهی با دو جدول زمان بندی فشرده و نیمه فشرده مختص زبان آموزانی می باشد که تصمیم به شرکت در آزمون OETرا دارند  بیشتر ….

3 دوره های business :

این دوره های با توجه به شرایط زبان آموز به صورت خصوصی یا نیمه گروهی بوده با جداول زمانی شناور که با توجه به دوره متغییر می باشد بیشتر ….